OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ II” w Sierakowie, gmina Rawicz

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ II” w Sierakowie, gmina Rawicz. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XXIX/303/16 z dnia 26 października 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ II” w Sierakowie, gmina Rawicz, położony w północnej części wsi Sierakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 sierpnia 2017 roku do 25 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pokój nr 119 w godzinach od 8 do 15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w sali nr 102 na I piętrze o godz 16:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2017 roku.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 30 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405), zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w ramach postępowania dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego i podaję, na
podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ww. ustawy, do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, o której mowa w art. 39 ust. 2 ww. ustawy, i o możliwości składania uwag do dokumentacji sprawy. Działając na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. każdy ma prawo składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w pokoju nr 119 w godzinach pracy Urzędu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: planowanie@rawicz.pl w terminach podanych wyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Rawicz.
 
(-) Burmistrz Gminy Rawicz
DO GÓRY