Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY NAZW ULIC: XXX-LECIA PRL I EDWARDA NOWIASZAKA W RAWICZU.
 
 
 
 
 
 
 
 
Szanowni Mieszkańcy,
 
W dniu 1 kwietnia 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa wchodzi z życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
 
Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
 
Mając powyższe na uwadze, w dniu 19 maja br. wydałem Zarządzenie Nr 692/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie miasta Rawicz. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie propozycji od mieszkańców Osiedla nr 5 „Sierakowo” i Osiedla nr 3 „350-lecia Rawicza” na temat nowej nazwy ulicy w miejsce nazwy: ulica XXX-lecia PRL i ulica Edwarda Nowiaszaka, lub akceptacji jednej pośród dwóch zaproponowanych przez Komisję do spraw nazewnictwa ulic, placów i rond.
 
W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Osiedla nr 5 „Sierakowo” i Osiedla nr 3 „350-lecia Rawicza” posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię
 
Zapraszam zatem mieszkańców Osiedla nr 5 „Sierakowo” oraz Osiedla nr 3 „350-lecia Rawicza” w Rawiczu do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem nowych nazw dla ulic: XXX-lecia PRL i Edwarda Nowiaszaka.
 
 
Burmistrz Gminy Rawicz
(-)    Grzegorz Kubik
 
Konsultację odbędą się:
1. w dniu 5 czerwca 2017 roku o godzinie 18.00 w stołówce szkolnej Gimnazjum im. A. O. Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie, ul. Przyjemskiego 35, Sierakowo, 63-900 Rawicz dla Osiedla nr 5 „Sierakowo” w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL,
 
2. w dniu 6 czerwca 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz dla Osiedla nr 3 „350-lecia Rawicza” w sprawie zmiany ulicy Edwarda Nowiaszaka.