Ponowne wyłożenie MPZP w rejonie Dworca PKP

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu.
 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr X/86/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu, obejmującego obszar o powierzchni ok. 6,8 ha położony w obrębie miasta Rawicz w bezpośrednim sąsiedztwie ul. J. Piłsudskiego oraz linii kolejowej Poznań-Wrocław, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pokój nr 119 w godzinach od 8 do 15.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w sali sesyjnej na I piętrze o godz. 16:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2017 r.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 30 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353, z późn. zm.), zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w ramach postępowania dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego i podaję, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ww. ustawy, do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, o której mowa w art. 39 ust. 2 ww. ustawy, i o możliwości składania uwag do dokumentacji sprawy.
Działając na podstawie art. 29 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. każdy ma prawo składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w pokoju nr 119 w godzinach pracy Urzędu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres      e- mail: planowanie@rawicz.pl w terminach podanych wyżej.  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy Rawicz.
 
Załączniki:
Pobierz plik (RD_uchwała_2.01.2017.pdf)RD_uchwała_2.01.2017.pdf[ ]189 kB
Pobierz plik (RD_rysunek_2.01.2017.pdf)RD_rysunek_2.01.2017.pdf[ ]7148 kB
Pobierz plik (RD_pś_2.01.2017.pdf)RD_pś_2.01.2017.pdf[ ]44576 kB
Pobierz plik (RD_pf_2.01.2017.pdf)RD_pf_2.01.2017.pdf[ ]3814 kB
DO GÓRY