Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ II” w Sierakowie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  „Sierakowo Północ II” w Sierakowie

IR.6721.4.2016.BZK      
Rawicz, dnia 30.12.2016 roku
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 
„Sierakowo Północ II” w Sierakowie, gmina Rawicz
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwały Nr XXIX/303/16 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ II” w Sierakowie, gmina Rawicz.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Wnioski należy składać na adres Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63- 900 Rawicz lub na adres e-mail: planowanie@rawicz.pl w terminie do dnia 6 lutego 2017 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy Rawicz.  
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, a także oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
Załączniki:
Pobierz plik (uchwala MPZP Sierakowo Polnoc II.pdf)uchwala MPZP Sierakowo Polnoc II.pdf[ ]2484 kB