Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Rawicz – GPZ Góra, na terenie gminy Rawicz.

 

DO GÓRY