Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wydawy, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028189/5 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 112/2 o powierzchni 0.4200 ha.
 
Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości w przetargu ustalono na kwotę: 23 000,-zł, ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100 ).
 
Podana wyżej kwota podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zmian. ), stąd do ceny osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.
 
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawicz położona jest w terenach przydatnych pod zabudowę mieszkaniowo - gospodarczą ( MR2 ).
 
Księga wieczysta Nr PO1R/00028189/5 w części dotyczącej powyższej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu posiada dostęp do gminnej drogi gruntowej.
 
Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 102, I piętro ) w dniu 20 maja 2015 r. o godz. 1100.
 
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium ( w pieniądzu ) w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości.
 
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz do dnia 14 maja 2014 r.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
 
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40, 65-546-54-37.