Zdalna Szkoła w gminie Rawicz – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Rawicz realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.
 
 
 
 
 
W ramach projektu Gmina Rawicz zakupiła 41 szt. laptopów. Wsparciem w projekcie są objęte wszystkie gminne szkoły podstawowe (tj. 8 szkół, w tym 4 miejskie i 4 wiejskie). Zakupione laptopy przekazano do szkół w celu użyczenia uczniom nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Umożliwi to uczniom podjęcie nauki w systemie zdalnym i wyrównanie ich szans edukacyjnych. Projekt jest skierowany także do wykluczonych cyfrowo nauczycieli, który również mogą otrzymać wsparcie w postaci użyczenia sprzętu.
Projekt jest realizowany w okresie od 23 kwietnia 2020 r. do 23 października 2020 r.  Dofinansowanie projektu wynosi 100 000,00 zł i stanowi 100%  wydatków kwalifikowalnych projektu. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.