Droga gminna w Żylicach zostanie rozbudowana

Projekt pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz" złożony przez Gminę Rawicz w konkursie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2019 do Wojewody Wielkopolskiego został zatwierdzony do dofinansowania przez Prezesa Rady Ministrów zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja o wartości 2.814.626,75zł uzyska 50% dofinansowanie w kwocie 1.407.313,00zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie zostanie zrealizowane na odcinku od wjazdu do miejscowości Żylice od skrzyżowania tej drogi z drogą wojewódzką nr 309: "Droga 36 - Kaczkowo" na długości 668,18m w zakresie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,5m, poprzez całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy na długości 646,18m przebudowywanej drogi, zostaną także wybudowane/ przebudowane chodniki po obu stronach jezdni. Zostanie wybudowana zatoka autobusowa z peronem po lewej stronie od wjazdu do wsi. Przewiduje się wybudowanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowanie istniejącej z odprowadzeniem wód do rowu. Po wykonaniu inwestycji droga, zjazdy oraz dojścia do posesji będą posiadać nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej.

Droga po przebudowie będzie posiadała klasę techniczną L - lokalna o prędkości projektowej 40km/h poza terenem zabudowanym i 30km/h w terenie zabudowanym, kategorii ruchu KR=3 i szerokości  pasa ruchu 3,25m. Zaprojektowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - przejazd dla rowerzystów za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 309; wyspę dzielącą na jezdni oraz znaki aktywne: "Przejście dla pieszych" oraz "Przejście z przejazdem".