Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach"

             
 
Projekt został zrealizowany w latach 2010-2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi".
Wartość całkowita  zadania  wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem wyniosła  800.515,63 zł, z czego dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiło 245.523,83 zł.
 

Celem głównym projektu była rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach.
W ramach projektu wykonano roboty branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, termomodernizację budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy. Ponadto zagospodarowano teren wokół świetlicy poprzez wybudowanie chodnika i ogrodzenia.
Wykonawcą w/w prac była Firma Handlowo-Usługowa Marian Bzdęga z Pępowa.