Kolejna zmiana w uchwale "Nadzieje Olimpijskie"

N wrześniowej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz wprowadzono dodatkowy zapis dotyczący nagród specjalnych dla zawodników, którzy zajęcli od I do III miejsca w Igrzyskach Olimpisjkich i Paraolimpijskich. Cały tekst uchwały prezentujemy poniżej.

UCHWAŁA NR XXII/180/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2012 ROKU

w sprawie zmiany uchwały nr V/27/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z 23 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Gminy Rawicz pod nazwą „Nadzieje Olimpijskie”, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych dla zawodników legitymujących się wybitnymi osiągnięciami sportowymi oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania, wstrzymywania i cofania
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale nr V/27/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z 23 lutego 2011 roku, zmienionej uchwałą nr XXI/172/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 czerwca 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:
  1. W § 1 ust. 3 po wyrazach „Igrzysk Olimpijskich” dodaje się wyrazy „oraz Igrzysk Paraolimpijskich”.
  2. §8 otrzymuje brzmienie: „Nagrody specjalne przyznaje się za zajęcie od I do III miejsca w Mistrzostwach Świata, w Igrzyskach Olimpijskich lub w Igrzyskach Paraolimpijskich w dyscyplinach Olimpijskich w kategorii seniorów w wysokości do 10.000 zł”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.