Zmiany w uchwale "Nadzieje Olimpijskie"

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz w uchwale został dodany kolejny paragraf dotyczący wprowadzenia zapisów o nagrodach rzeczowych i finansowych dla uczestników jedorazowych bądź cyklicznych imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina lub jej jednostka organizacyjna. W dalszej treści prezentujemy cały tekst uchwały.
 
UCHWAŁA NR XXI/172/12
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU
 
w sprawie zmiany uchwały nr V/27/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z 23 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Gminy Rawicz pod nazwą „Nadzieje Olimpijskie”, nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych dla zawodników legitymujących się wybitnymi osiągnięciami sportowymi oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania, wstrzymywania i cofania
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale nr V/27/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z 23 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:
„16a 
  1. Burmistrz może przyznać nagrody rzeczowe lub finansowe dla uczestników jednorazowych bądź cyklicznych imprez sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina bądź jej jednostka organizacyjna. W tym przypadku, przyznanie nagrody nie jest uzależnione od przynależności klubowej, wieku bądź miejsca zamieszkania uczestnika zawodów, a jedynie od wyniku sportowego.
  2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są za zajęcie miejsca od I do VI.
  3. Nagrody, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane w wartości lub wysokości od 500 zł do 3.000 zł.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.