Nowa Uchwała w sprawie stypendiów i nagród

 

UCHWAŁA NR XXIX/264/09
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ
Z DNIA 24CZERWCA2009 ROKU.
 

w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Gminy Rawicz pod nazwą „Nadzieje Olimpijskie” oraz nagród dla zawodników legitymujących się wybitnymi osiągnięciami sportowymi oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania, wstrzymywania i cofania. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 22 i art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz art. 35, ust. 1 pkt. 2 i ust.4 i art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. nr 155, poz.1298), Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Rawicz, w dziale Kultura Fizyczna, każdego roku wyodrębnia się kwotę z przeznaczeniem na fundowanie stypendiów i nagród dla zawodników reprezentujących kluby sportowe z Gminy Rawicz za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowymi.

§ 2

1. Stypendium sportowe lub nagroda mogą być przyznane zawodnikom klubów sportowych działających na terenie Gminy Rawicz. 2. Stypendium sportowe lub nagrodę mogą otrzymać zawodnicy w wieku od 13 do 20 lat za wysokie osiągnięcia w sportach objętych systemem współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach mieszczących się w Państwowym Systemie Sportu Młodzieżowego.

§ 3

1. Stypendium sportowe przyznawane jest zawodnikom w danym roku kalendarzowym od stycznia do grudnia, za indywidualne osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym. 2. Nagroda przyznawana jest jednorazowo w danym roku kalendarzowym zawodnikom za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym w rywalizacji drużynowej. Zawodnik otrzymujący nagrodę musi wchodzić w skład drużyny podstawowej w rozumieniu przepisów i regulaminów danych dyscyplin sportowych oraz przyjętych zasad obowiązujących w polskich związkach sportowych.

§ 4

1. Stypendium wypłacane jest każdemu stypendyście w wymiarze miesięcznym
w wysokości minimum 100 zł w terminie do 10 dnia danego miesiąca w kasie UMG Rawicz lub na konto. 2. Nagroda wypłacana jest każdemu zawodnikowi w terminie do 30 dni od daty
ich zatwierdzenia w kasie UMG Rawicz lub na konto.

§ 5

Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendium: 1. powołanie do Kadry Narodowej na Mistrzostwa Europy lub Mistrzostwa Świata,
2. powołanie do szerokiej Kadry Narodowej,
3. zdobycie medalu na Letnich lub Zimowych Mistrzostwach Polski
lub Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży,
4. zajęcie miejsc od 4 do 8 w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży przez zawodników będących jednocześnie członkami kadry wojewódzkiej,
5. powołanie do Kadry Wojewódzkiej.

§ 6

Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród: 1. za zajęcie w Mistrzostwach Polski zawodów drużynowych miejsc 1, 2 i 3 każdemu zawodnikowi drużyny zgłoszonemu do tej części rozgrywek przyznaje się nagrodę w wysokości odpowiednio 500zł, 400zł, 300 zł, 2. za zajęcie od 4 do 8 miejsca w Finałach Mistrzostw Polski zawodów drużynowych każdemu zawodnikowi drużyny zgłoszonemu do tej części rozgrywek
w wysokości 200 zł.

§ 7

Warunkiem niezbędnym do otrzymania stypendium lub nagrody, przy spełnieniu kryteriów zawartych w §5 i §6, jest: 1. Uzyskanie promocji do następnej klasy w roku szkolnym, za który przyznawane są stypendia, wyróżnienia lub nagrody.
2. Uzyskanie, co najmniej dobrej oceny z zachowania.

§ 8

1. Zawodnikowi przysługuje tylko jedno stypendium.
2. W przypadku, gdy zawodnikowi przysługuje prawo otrzymania jednocześnie stypendium i nagrody, zawodnik otrzymuje tylko stypendium sportowe.

§ 9

1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu sportowego.
2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach
i osiągnięciach zawodnika. Do wniosku załącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy, dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia oraz informację potwierdzoną przez dyrekcję szkoły,
do której uczęszcza zawodnik.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody składane są w terminie do 15 stycznia każdego roku.
2. Rada Sportu opiniuje wszystkie wnioski i wybiera najlepszych sportowców zgodnie z kryteriami wymienionymi w paragrafach 5, 6 i 7 niniejszej uchwały.
3. Rada Sportu przedkłada listę kandydatów do stypendium i nagród Burmistrzowi Gminy Rawicz, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium lub nagrody.

 
§ 11

1. Stypendium sportowe wstrzymuje się w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez klub lub przez organ statutowy właściwego związku sportowego,
2) zawodnik czasowo zaprzestał startów lub treningów.
2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej
w ust. 1.
3. Wypłatę stypendium wznawia się po ustaniu przyczyny od najbliższego terminu płatności.

§ 12

Stypendium cofa się w następujących przypadkach:
1. zawodnik jest trwale niezdolny do startów i treningów,
2. zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów,
3. zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,
4. zawodnik przestał być członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego na terenie Gminy Rawicz,
5. zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził
na szwank dobre imię Gminy Rawicz lub klubu sportowego,
6. zawodnik nie realizuje obowiązku szkolnego, bądź obowiązku nauki.

§ 13

Informacje, o których mowa w paragrafach 11 i 12 wnioskodawca zobowiązany jest przekazać niezwłocznie do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

§ 14

Stypendium wstrzymuje, wznawia i cofa Burmistrz Gminy Rawicz w drodze zarządzenia.

§ 15

Tracą moc uchwały nr XXXII/291/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Gminy Rawicz pod nazwą „Nadzieje Olimpijskie” dla zawodników legitymujących się wybitnymi osiągnięciami sportowymi oraz nr XII/107/07 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/292/05 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Gminy Rawicz pod nazwą „Nadzieje Olimpijskie” dla zawodników legitymujących się wybitnymi osiągnięciami sportowymi.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem przepisów dotyczących przyznawania nagród, które wchodzą w życie z dniem 01.01.2010r.

UZASADNIENIE

Zmiany w regulaminie przyznawania stypendium sportowego „Nadzieje Olimpijskie” wynikają z wniosków, jakie członkowie Rady Sportu sformułowali na posiedzeniach w dniach 12 lutego i 2 kwietnia br., podczas których tworzona była lista kandydatów do stypendium w 2009 roku. Przedstawiciele klubów sportowych uznali, że spełnienie przez sportowców kryterium naukowego określonego do tej pory średnią ocen 4,0 jest częstokroć nieosiągalne. Przede wszystkim należy uznać, że jest to stypendium sportowe, a nie naukowe, a sportowiec ma być oczywiście wzorem zachowania i w tym przypadku kryterium minimum dobrej oceny z zachowania jak najbardziej należy zostawić, ale aby uzyskać dobry wynik sportowy bardzo często zawodnicy muszą to robić kosztem nauki. Niektórych wybitnych sportowców rzeczywiście nie stać na uzyskiwanie dobrych ocen w nauce. Oczywiście warunkiem koniecznym będzie w tym przypadku uzyskanie promocji do następnej klasy. Drugim ważnym elementem jest wprowadzenie systemu przyznawania jednorazowych nagród dla zespołów sportowych, które osiągnęły znaczące wyniki w zawodach drużynowych. Do tej pory nie można było docenić dobrego wyniku całej drużyny. Poziom rywalizacji drużynowej jest bardzo wysoki i osiągnięcie na przykład półfinału Mistrzostw Polski przez drużynę jest bardzo dobrym wynikiem. Dodatkowo wprowadzenie jednorazowych nagród dla dość dużej liczby zawodników jest z punktu widzenia budżetu gminy korzystniejsze od wprowadzenia zmian w systemie przyznawania rocznego stypendium dla tychże zawodników. Kwota, jaka musiałaby zostać zaplanowana w budżecie gminy, byłaby w przypadku wprowadzenia zmian tylko do stypendium niemała i przekroczyłaby możliwości sfinansowania stypendiów na poziomie obecnym, czyli minimum 100 zł miesięcznie.