Obradowała komisja ds. likwidacji barier architektonicznych

 
 
W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Burmistrza Gminy Rawicz Paweł Szybaj, Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu Renata Błaszczyszyn, przedstawiciel Rady Seniorów Roman Krupieńczyk, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Gminy Rawicz Beata Niepiekło  - Bąk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Anna Nowak, Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego ds. Inwestycji Kubaturowych Elżbieta Skrzypek, Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego ds. inwestycji drogowych Aleksandra Szymanowska, Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Bernard Piskorz oraz wolontariusz Marika Nowak.
 
Komisja zajęła się tematem poprawy dostępności przestrzeni w centrum miasta. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność ułatwienia dostępu do budynków użyteczności publicznej Szpitala Powiatowego, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego. Przedstawiono propozycje obniżenia krawężników przy przejściach dla pieszych oraz budowy pasów z kostki integracyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. Członkowie Komisji wskazali następujące lokalizacje: ul. 3 Maja, ul. Stanisława Mikołajewicza, Rynek, ul. 17 Stycznia, ul. Spokojna, ul. Stefana Grota Roweckiego.
 
The committee on the elimination of architectural barriers was deliberating
 
On July 16, was held the meeting for the elimination of architectural barriers in public space in the Rawicz commune.The meeting was attended by: Deputy Mayor of the Rawicz Commune Paweł Szybaj, President of the Association of Children and People with Disabilities in Rawicz Renata Błaszczyszyn, representative of the Council of Seniors Roman Krupieńczyk, Chairwoman of the Social Affairs Committee of the City Council of Rawicz Beata Niepiekło-Bąk, Head of the Department of Education and Social Affairs of the Municipal Office Anna Nowak, Deputy Head of the Department of Investment and Development of the Municipal Office for Capital Investment Elżbieta Skrzypek, Deputy Head of the Department of Investment and Development of the Municipal Office for road investments Aleksandra Szymanowska, Projects and Funds Office Manager Bernard Piskorz and volunteer Marika Nowak.
 
The Commission addressed the issue of improving the accessibility of space in the city center. Participants of the meeting paid attention to the need to easier access to public buildings like The City Hospital, Social Welfare Center, Town Hall building. They presented proposals for reducing curbs at pedestrian crossings and building integration blocks for people with disabilities. Members of the Commission indicated the following locations: 3rd of May Str., St. Mikołajewicza Str., Rynek Str., 17th January Str., Spokojna Str., Grota Roweckiego Str.